Statuty
     Regulaminy
Statut GimnazjumRegulamin szkołyWSOKodeks uczniaPrawa i obowiązki rodziców

Programy
Program profilaktyki
 

Regulamin Gimnazjum nr 2


Zarządzenie Wewnętrzne nr 13/2001
Z dn. 13 grudnia 2001
Dyrektora Gimnazjum nr 2
We WłocławkuRegulamin Gimnazjum nr 2

We Włocławku


Wstęp

Regulamin szkoły określa prawa i obowiązki uczniów. Jest dla nich gwarancją, której przestrzegania mogą oczekiwać ze strony nauczycieli, a jednocześnie zbiorem zobowiązań, z których wykonania są rozliczani.


I Uczeń

1. Uczniowie mają prawo do:
- Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
- Poszanowania swojej godności i dobrego imienia,
- Rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania i postępów w nauce,
- Rozwijania zdolności i zainteresowań.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- Przestrzegania prawa szkolnego,
- Chronienia własnego życia i zdrowia,
- Przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia innych,
- Stosowania się do zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych osób,
- Dbania o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd.

II Samorząd Uczniowski

1. Uczniowie mają prawo do:
- Uchwalenia regulaminu samorządu uczniowskiego,
- Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu,
- Pomocy organizacyjnej i merytorycznej od wychowawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji,
- Prowadzenia gabloty SU,
- Wydawania gazetki szkolnej.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- Traktowania wyborów do władz samorządu z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,
- Respektowania uchwał władz samorządu lub odwoływania go, jeżeli nie spełniłby swoich funkcji.

III Lekcja

1. Uczniowie mają prawo do:
- Znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
- Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- Punktualnego i systematycznego przychodzenia na zajęcia,
- Aktywnego udziału w lekcjach i przestrzegania ustalonych zasad porządkowych,
- Uzupełniania braków wynikających z absencji.

IV Sala lekcyjna

1. Uczniowie mają prawo do:
- Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,
- Kontrolowania porządku, zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- Zostawienia sali lekcyjnej w nienagannym porządku,
- Dbania o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,
- Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

V Odpoczynek

1. Uczniowie mają prawo do:
- Odpoczynku podczas przerwy,
- Dwóch dni w tygodniu wolnych od zajęć lekcyjnych, tj. soboty i niedzieli, z wyłączeniem tych sobót, w które są odpracowywane inne dni robocze.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Dbania o kulturę zachowania i kulturę języka,
- Zachowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia.

VI Prace domowe


1. Uczniowie mają prawo do:
- Uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości,
- Ukierunkowania przez nauczyciela, jak wykonać zadania domowe.

2. Uczniowie mają obowiązek:
- Starannego i sumiennego odrabiania prac domowych,
- Kształtowania nawyku odrabiania prac domowych w tym dniu, w którym zostały zadane.
VII Zeszyt przedmiotowy

1. Uczniowie mają prawo do:
- Ukierunkowania przez nauczyciela, jak należy prowadzić zeszyt

2. Uczniowie mają obowiązek:
- Starannego prowadzenia zeszytów i ćwiczeń zgodnie z wymaganiami nauczyciela.


VIII Procedury lekcyjne

1. Zachowanie w czasie lekcji
- Uczeń nie je na lekcji, nie żuje gumy,
- Nie trzyma się na ławce butelek, ciastek itp. nie będących pomocami do danej lekcji, jedyna rzecz dopuszczalna to maskotka na szczęście,
- Posiadacze telefonów komórkowych wyłączają je na czas lekcji,
- Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła, wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela,
- Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
- Klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek; odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni,
- Uczniowie ustawiają krzesła na ławki, jeżeli jest to ostatnia lekcja w tej pracowni.

2. Zastępstwa
- W czasie zastępstw nauczyciel powinien prowadzić lekcje z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję własnego przedmiotu zgodnie z przygotowanym planem zastępstw.

3. Pracownie przedmiotowe:
- Szczególne zasady zachowania w pracowniach:
~ chemicznej,
~ fizycznej,
~ biologicznej,
~ informatycznych,
~ technicznej,
~ oraz w sali gimnastycznej i bibliotece, określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pracowniach.

IX Procedury inne niż lekcyjne

1. Nieobecności.
- Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności,
- Ucznia może 3 zwolnić z części lub całości zajęć wychowawca klasy lub dyrektor szkoły. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie osobistej prośby od rodziców lub potwierdzenia telefonicznego,
- O każdym przypadku wagarów niezwłocznie informowani są rodzice,
- Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w ich czasie w czytelni.

2. Strój szkolny

- Uczniowie chodzą ubrani schludnie i estetycznie,
- W dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym, obowiązuje biała koszula z krawatem, marynarka lub sweter, dla dziewcząt ciemna spódniczka i biała bluzka,
- Dozwolona jest skromna biżuteria noszona przez dziewczęta,
- Dziewczęta przychodzą do szkoły bez makijażu,
- Uczniowie zmieniają w szkole obuwie. Obowiązuje lekkie obuwie sportowe (trampki, tenisówki). Nie jest dozwolone noszenie w szkole butów na wysokiej podeszwie lub wysokim obcasie,
- Przy wejściu do sali gimnastycznej uczniowie zawsze zmieniają buty na sportowe, na jasnej podeszwie,
- Strój na w: ciemne szorty, biała lub jasna koszulka i skarpetki.

3. Savoir- vivre
- Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach,
- W szkole nie można nosić nakryć głowy,
- Nie używa się wulgaryzmów,
- Nie bije się z kolegami,
- Nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów,
- Nie pali papierosów, nie stosuje innych używek,
- Nie zaśmieca szkoły.

X Dziennik i oceny

1. Dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2. Nieprzygotowana
- Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji zgodnie z zasadami WSO
- Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji.

3. Oceny
- Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu,
- Ma też prawo znać wszystkie swoje oceny
- O ocenach informuje nauczyciel uczeń nie ma wglądu do dziennika,
- Na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru uczeń ma prawo znać proponowaną ocenę z przedmiotu,
- Na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciele informują uczniów o ocenach niedostatecznych, a wychowawcy powiadamiają o nich rodziców
(pisemnie).

4. Sprawdziany
- Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki, czyli co najwyżej piętnastominutowego sprawdzianu z ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń, co do ilości tych sprawdzianów. Oceny z nich traktowane są na równi z oceną odpowiedzi ustnej,
- Nauczyciel zapowiada klasówkę, co najmniej na tydzień przed terminem, określając dokładnie zakres materiału oraz wpisując ołówkiem tę informację do dziennika,
- W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko klasówkę, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż trzy.

XI Kary i nagrody

1. Nagrody
Za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać:
- Pochwałę nauczyciela przedmiotu, wychowawcy bądź dyrektora szkoły wobec ucznia i klasy,
- Pochwałę w czasie apelu szkolnego,
- Pochwałę lub podziękowanie zamieszczone w gazetce szkolnej, gablocie z życia szkoły,
- Wręczenie dyplomu, nagrody rzeczowej na apelu,
- Wręczenie listu pochwalnego ( za szczególne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie),
- Wpisanie ucznia i jego działań do kroniki szkolnej lub klasowej,
- Wnioskowanie przez nauczyciela przedmiotu, samorząd klasowy bądź dyrektora szkoły wobec wychowawcy o podwyższenie oceny z zachowania dla ucznia,
- Wpis na świadectwie szkolnym udziału ucznia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych na etapie województwa,
- Otrzymanie świadectwa z paskiem (reguł. Odrębnymi przepisami).
2. Kary
Kary stosowane przez szkołę będące skutkiem negatywnego zachowania uczniów mogą być następujące:
- Nagana ustna w obecności klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora,
- Obniżenie oceny z zachowania śródrocznej bądź końcowej,
- Pokrycie kosztów zniszczeń dokonanych przez ucznia,
- Cofnięcie pomocy materialnej ( socjalnej), jeśli powtarzające się wykroczenia ucznia dotyczyły zniszczeń na terenie szkoły,
- Pozbawienie funkcji w samorządzie klasowym, szkolnym lub w organizacjach szkolnych,
- Zakaz reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach sportowych w przypadku rażącego naruszenia dyscypliny szkolnej,
- Skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez sąd koleżeński SU,
- Powiadomienie policji w wypadku czynów o znamionach przestępstwa,
- Przeniesienie do równoległej klasy ( na wniosek wychowawcy, rodziców, SU i po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną)
- Wystąpienie do Sądu dla nieletnich w przypadku kolizji z prawem- wyznaczenie kuratora.

O stosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie oraz z pedagogiem. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej klasy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Zachowania negatywne ucznia powinny być aspektem do podjęcia działań wychowawczych:
- Rozmowa z uczniem przeprowadzona przez nauczyciela przedmiotu wychowawcę lub dyrektora szkoły,
- Skierowanie na rozmowę z pedagogiem szkolnym,
- Zawiadomienie rodziców ( opiekunów) o niewłaściwym zachowaniu ucznia,
- Skierowanie ucznia do poradni psychologiczno- pedagogicznej,
- Skłonienie ucznia do analizy własnego postępowania i zobowiązanie do respektowania zasad współżycia w szkole,
- Zobowiązanie ucznia do naprawienia szkód moralnych i rzeczowych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem,
- Uzyskanie poręczenia od samorządu klasowego lub szkolnego.
XII Inne ważne ustalenia przepisy porządkowe

- W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do końca ostatniej, w planie zajęć ucznia,
- W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym,
- Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile nie znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez dyrektora szkoły,
- Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin,
- Uczniowie przychodzą do szkoły na 10 min przed rozpoczęciem zajęć wynikających z planu nauczania.

XIII Strategia postępowania w sytuacjach
Konfliktowych

Szkoła jest miejscem intensywnych kontaktów interpersonalnych. Stąd też częściej niż w innych środowiskach możemy doświadczyć sytuacji konfliktowych, u źródeł, których leżą różnice poglądów, potrzeb, świadomości zadań, interesów. Konflikt traktujemy jako okazję do poznania problemów, oczekiwań, różnorodności interesów, a jego rozwiązanie ? jako istotny czynnik rozwoju szkoły.

Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych:
1. Określenie istoty konfliktu oraz jego płaszczyzny.
2. Wybranie organu odpowiedniego do podjęcia mediacji w zależności od płaszczyzny konfliktu: uczeń-uczeń, uczeń-klasa, klasa-klasa, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-klasa, nauczyciel-rodzic:
a) Wychowawca może zwrócić się do pedagoga o pomoc w prowadzeniu mediacji,
b) Wskazani przez organa mediatorzy,
c) Rzecznik Praw Ucznia (jego działalności określa odrębny regulamin)
d) Dyrekcja szkoły w przypadku niepowodzenia podejmowanych mediacji jak również w przypadku konfliktu między nauczycielem, pracownikiem szkoły, a uczniem. Dyrektor szkoły może powołać komisję w skład, której wchodzi pedagog.
3. Rozwiązywanie konfliktu poprzez:
a) Wnikliwe wysłuchanie stron,
b) Zebranie propozycji rozwiązania od wszystkich zainteresowanych,
c) Wybranie propozycji możliwych do zaakceptowania przez strony.